Chương trình khách hàng thường xuyên

Giới thiệu chương trình

  • Chương trình Khách Hàng Thường Xuyên - Go Miles là chương trình dành cho khách hàng thường xuyên sử dụng các dịch vụ du lịch của Migola Travel và/hoặc thường mua sản phẩm tại The Silk Road.
  • Thẻ khách hàng thường xuyên (Thẻ Go Miles) là loại thẻ ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân sử dụng thường xuyên các dịch vụ du lịch của Migola Travel (không bao gồm tour du lịch đoàn riêng thực hiện cho một tổ chức/doanh nghiệp mà khách hàng đại diện) và/hoặc thường mua sản phẩm tại The Silk Road. Thẻ Go Miles là một phần của chương trình Khách Hàng Thường Xuyên của Migola Travel và The Silk Road.
  • Điểm thưởng (ĐT): là điểm tích luỹ khi khách hàng sử dụng các dịch vụ du lịch của Migola Travel và/hoặc mua sản phẩm tại The Silk Road.
  • Ưu đãi dành cho khách hàng thường xuyên: Ưu đãi giảm giá tour, dịch vụ du lịch, sản phẩm và các ưu đã khác.
  • Phần thưởng: Điểm thưởng có thể quy đổi thành các phần thưởng dành cho Khách Hàng Thường Xuyên tại Migola Travel và The Silk Road.

Đăng ký trở thành khách hàng thường xuyên của Migola Travel và The Silk Road

  • Để trở thành Khách hàng thường xuyên, khách hàng cần sử dụng một dịch vụ du lịch của Migola Travel và/hoặc mua sản phẩm tại The Silk Road, sau đó đăng ký thành Khách hàng thường xuyên tại văn phòng của Migola Travel/ The Silk Road hoặc qua Email/Fax.
  • Cá nhân xin gia nhập sẽ trở thành Khách hàng hạng Đăng ký (Registre) của Chương trình khách hàng thường xuyên cần cung cấp đầy đủ thông tin về Họ tên, Ngày tháng năm sinh, số CMND hoặc Passport, Số điện thoại…
  • Việc đăng ký trở thành khách hàng thường xuyên của Migola Travel/ The Silk Road, khách hàng đương nhiên đã đọc và chấp thuận Bộ điều kiện & điều khoản của chương trình.